X  CLOSE
Omnitrans
Search Search

Limited English Proficiency Assistance

Español (Spanish)

中文 (Chinese)

한국어 (Korean)

Tiếng Việt (Vietnamese)

Tagalog

العربية (Arabic)

Omnitrans Title VI LEP Policy and Language Assistance Plan CLICK HERE

Title VI of the Civil Rights Act of 1964

In accordance with Title VI Civil Rights Act of 1964, Omnitrans prohibits discrimination on the basis of race, color, and national origin in programs and activities receiving federal financial assistance. To request information on procedures for filing a complaint or to notify Omnitrans of any perceived violation of the act, please contact Omnitrans Information at (800) 966-6428.
De acuerdo con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, Omnitrans prohíbe cualquier tipo de discriminación en base a la raza, color y nacionalidad, en los programas y actividades que reciben subsidios nacionales. Para solicitar información acerca de los procedimientos para presentar una queja o para notificarle a Omnitrans sobre cualquier violación de diche ley, contáctese al (800) 966-6428.
根据 1964 年民权法案第 VI 条,Omnitrans 禁止在接受联邦财政资助的计划和活动中出现基于种 族、肤色和民族血统的歧视。 如需获取有关呈递诉状的程序信息,或向 Omnitrans 报告察觉到的 法案违反情况,请通过 (800) 966-6428 联系 Omnitrans 信息部。
1964년 제정 공민권법 제4조에 따라 Omnitrans는 연방 재정 지원을 받는 프로그램과 활동에 있어 인종, 피부색 그리고 국적을 이유로 차별하는 것을 금지합니다. 불만 접수 절차에 대한 정보를 요청하거나 이 법에 대해 인지한 위반 사항을 Omnitran에 통보하기 위해서는 전화 (800) 966-6428의 Omnitrans 정보센터로 연락하십시오.
Theo Tiêu đề VI của Đạo luật Dân quyền năm 1964, Omnitrans ngăn cấm sự phân biệt chủng tộc, màu da và quốc gia xuất xứ trong các chương trình và hoạt động nhận sự hỗ trợ tài chính của liên bang. Để có thêm thông tin về quy trình gửi những phàn nàn hoặc thông báo cho Omnitrans biết về sự vi phạm đạo luật Dân quyền, xin hãy liên hệ Bộ phận Thông tin Omnitrans theo số (800) 966-6428.
Ayon sa Pamagat VI ng Batas sa Karapatang Panlipunan ng 1964, pinagbabawalan ng Omnitrans ang diskriminasyon sa batayan ng lahi, kulay at pambansang pinagmulan sa mga programa at aktibidad na nakakatanggap ng pederal na pinansiyal na tulong. Upang humiling ng impormasyon sa mga pamamaraan sa pagsampa ng reklami o upang abisuhan ang Omnitrans ng anumang tilang paglabag ng batas, mangyaring makipag-ugnayan sa Impormasyon ng Omnitrans sa (800) 966-6428.
وفقًا للفقرة 6 الخاصة بقانون الحقوق المدنية لعام 1964، تحظر وكالة Omnitrans التمييز على أساس العرق، واللون، والأصل القومي في البرامج والأنشطة التي تتلقى مساعدة مالية وفيدرالية. ولطلب المعلومات حول الإجراءات الخاصة بملء شكوى أو لإخطار وكالة Omnitrans بأي انتهاك ملحوظ للقانون، يُرجى الاتصال بمكتب الاستعلامات لوكالة Omnitrans على الرقم: 6428-966 (800).
CONTACT US
Omnitrans Headquarters
1700 W. Fifth Street
San Bernardino, CA 92411
(909) 379-7100
Map & Directions
Office Hours
8:00 am to 5:00 pm weekdays.
Closed weekends & holidays.

Lost and Found
(909) 379-7100
San Bernardino Transit Center
599 W. Rialto Avenue
San Bernardino, CA 92401
Map & Directions
Customer Service Hours
7:00 am to 6:00 pm weekdays,
9:00 am to 5:00 pm weekends.

Omnitrans Job Line
1 (888) 893-1604
Omnitrans Bus Information
1 (800) 9-OMNIBUS or
1 (800) 966-6428
Hours of Operation
7:00 am to 6:00 pm weekdays,
8:00 am to 5:00 pm weekends.

TRS (for hearing impaired)
Dial 711

Special Transportation Services
(909) 379-7341
Access ADA Service Reservations
East Valley (909) 383-1680
West Valley 1 (800) 990-2404

Contact Us Feedback Form
For questions, comments, complaints, or suggestions about Omnitrans bus service, please use the online Contact Us Feedback Form.
Omnitrans Facebook
Omnitrans Twitter
Omnitrans Instagram
Omnitrans Pintrest
Omnitrans Google+
Omnitrans Flickr
Omnitrans YouTube
Omnitrans Vet Link
Omnitrans Blog
Omnitrans RSS
Español
Tagalog
العربية
한국어
中文
Tiếng Việt