Omnitrans Office

In accordance with Title VI Civil Rights Act of 1964, Omnitrans prohibits discrimination on the basis of race, color, and national origin in programs and activities receiving federal financial assistance. For more information about Omnitrans’ Title VI program, complaint procedure or to notify Omnitrans of any perceived violation of the act, please contact Omnitrans Information at (800) 966-6428; Omnitrans Title VI, 1700 W. 5th St. San Bernardino, CA 92411.

De acuerdo con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, Omnitrans prohíbe la discriminación por motivos de raza, color y origen nacional en programas y actividades que reciben asistencia financiera federal. Para más información sobre el programa de Título VI de Omnitrans, procedimiento de queja o para notificar a Omnitrans de cualquier violación percibida de la ley, por favor comuníquese con Omnitrans al (800) 966-6428; por correo a Omnitrans Título VI, 1700 W. 5th St. San Bernardino, CA 92411 o visite www.omnitrans.org/about/TitleVI.

根据1964年《民权法》第六条,Omnitrans禁止接受联邦财政援助之项目和活动中的基于种族、肤色和国籍的歧视。有关Omnitrans《民权法》第六条之计划的更多信息、投诉程序,或欲知如何向Omnitrans报告任何违反法案之行为,请联系Omnitrans信息,电话:(800)966-6428;Omnitrans《民权法》第六条,1700 W.5th St. San Bernardino,CA 92411,或访问www.omnitrans.org/about/TitleVI。

타이틀 VI 시민권 1964에 따르면, Omnitrans에서는 연방 보조금을 받는 프로그램 및 활동에서 인종, 색깔 및 국적에 기반한 차별을 금지합니다. Omnitrans의 타이틀 VI 프로그램, 불만 절차에 대한 더 많은 정보를 원하시거나 법 위반에 대해 Omnitrans에 통지를 하길 원하시면, Omnitrans 정보에 (800) 966-6428로 또는 Omnitrans Title VI, 1700 W. 5th St. San Bernardino, CA 92411로 연락을 주시거나 www.omnitrans.org/about/TitleVI를 방문해 주십시오.

Theo Đạo Luật Dân Quyền Tiêu Đề VI năm 1964, Omnitrans cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da và nguồn gốc quốc gia trong các chương trình và hoạt động nhận hỗ trợ tài chính của liên bang. Để biết thêm thông tin về chương trình Tiêu Đề VI của Omnitrans, thủ tục khiếu nại hoặc thông báo cho Omnitrans về bất kỳ hành vi vi phạm nào được nhận biết, vui lòng liên hệ với Văn Phòng Thông Tin Omnitrans theo số (800) 966-6428; Omnitrans Tiêu Đề VI, 1700 W. 5 St. San Bernardino, CA 92411 hoặc truy cập www.omnitrans.org/about/TitleVI.

Alinsunod sa Title VI Civil Rights Act of 1994, ipinagbabawal ng Omnitrans and diskriminasyon batay sa lahi, kulay, at bansang pinagmulan sa mga programa at aktibidad ng pagtanggap ng tulong pinansyal ng pederal. Para sa higit na impormasyon tungkol sa programang Title VI ng Omnitrans, sa paraan ng pagteklamo o para masabihan ang Omnitrans ng anumang nahalatang paglabag sa batas, mangyaring kontakin ang Omnitrans Information sa (800) 966-6428; Omnitrans Title VI, 1700 W. 5th St. San Bernardino, CA 92411 or visit www.omnitrans.org/about/TitleVI.

وفقا للباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964، تحظر أومنيترانس التمييز على أساس العرق واللون والأصل الوطني في البرامج والأنشطة التي تتلقى دعما ماليا فيدراليا. للحصول على مزيد من المعلومات حول برنامج الباب السادس لأومنيترانس، أو إجراءات تقديم الشكاوى أو لإخطار أومنيترانس بأي انتهاك يتم رصده للقانون، يرجى الاتصال بمعلومات أومنيترانس على رقم (800) 966-6428؛ الباب السادس لأومنيترانس، 1700W، الشارع الخامس سان برناردينو، كاليفورنيا 92411 أو قم بزيارة الموقع الإلكتروني www.omnitrans.org/about/TitleVI.

ដោយយោងតាមច្បាប់ស្តីពីសិទិ្ធពលរដ្ឋស៊ីវិលឆ្នាំ 1964 (Title VI Civil Rights Act of 1964), កម្មវិធី Omnitrans ហាមប្រាមការរើសអើងដោយផ្អែកលើពូជសាសន៍ ពណ៌សម្បុរ និងប្រភពដើមជនជាតិនៅក្នុងកម្មវិធីនិងសកម្មភាពនានាដែលទទួលបានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហព័ន្ធ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីកម្មវិធី Omnitrans’ Title VI នីតិវិធីបណ្តឹង ឬដើម្បីជូនដំណឹងអំពីកម្មវិធី Omnitrans នៃការរំលោភបំពានលើច្បាប់ដែលបានពិនិត្យមើលឃើញណាមួយ សូមទាក់ទងមកផ្នែកព័ត៌មានកម្មវិធី Omnitrans តាមលេខ (800) 966-6428 ដែលមានអាសយដ្ឋាន Omnitrans Title VI, 1700 W. 5th St. San Bernardino, CA 92411 ឬចូលទៅវិបសាយ www.omnitrans.org/about/TitleVI។

Omnitrans Title VI LEP Policy and Language Assistance Plan
Title VI Complaint Procedure
Title VI Complaint Form

Español (Spanish)

cómo_viajar_en_el_autobús.pdf
ADA-Application Español_instrucciones.pdf
ADA application _Spanish.pdf
ESPANOL_ SPANISH_Title VI Complaint Form .pdf
Formulario de denuncia vinculada con el Título VI _SP_ Omnitrans Title VI Complaint Form_v2 SP.pdf
Solicitud de identificación de discapacidad
Solicitud de identificación de personas mayores
Formulario de renovación/reemplazo de identificación de personas mayores/discapacitados

中文 (Chinese)

如何乘坐公交车.pdf
六号投诉及其书写格式_SCH_OmnitransTitle VI Complaint Form_v2.pdf
2017年7月第六章投诉程序简体中文文件更新.pdf
Disability ID Application – 殘疾證申請。
Senior ID Application – 高級身份證申請。
Senior ID Card Replacement Renewal – 高級/殘疾身份證續期/更換表。

한국어 (Korean)

방법_버스_타는_법.pdf
타이틀 VI 불만 접수 양식_KOR_Omnitrans Title VI Complaint Form_v2.pdf
타이틀 VI 불만제기 절차 문서 업데이트 June_2017_KR.pdf
Disability ID Application – 장애 신분증 신청
Senior ID Application – 시니어 ID 응용 프로그램
Senior/Disabled ID Renewal/Replacement Form – 시니어/장애 신분증 갱신/교체 양식

Tiếng Việt (Vietnamese)

làm_thế_nào_để_đi_xe_bus.pdf
ADA application and instructions_VIỆT.pdf
Mẫu Đơn Khiếu Nại Tiêu Đề VI_VI_Omnitrans Title VI Complaint Form _v2.pdf
Tài Liệu Quy Trình Than Phiền Tiêu Đề VI CẬP NHẬT Tháng 6_2017_VT.pdf
Disability ID Application – Ứng dụng ID người Khuyết tật
Senior ID Application – Ứng dụng ID cao cấp
Senior/Disability ID Renewal/Replacement Form – Mẫu gia hạn/thay thế ID cao cấp/Khuyết tật

Tagalog

kung_paano_sumakay_ng_bus.pdf
ADA application and instructions_Tagalog.pdf
Form ng Reklamo ng Titulo VI_TAG_Omnitrans Title VI Complaint Form _v2.pdf
Dokumento ng mga Proseso sa Title VI na Reklamo UPDATE noong Hunyo_2017_TAG.pdf
Disability ID Application – Aplikasyon para sa disability ID
Senior ID Application – Aplikasyon ng senior ID
Senior/Disability ID Renewal/Replacement Form – Pagbabago ng/kapalit na ID ng nakatatanda/kapansanan

العربية (Arabic)

كيفي_ر_كو_ الحافلة.pdf
نموج تقديم شكوى بموجب الباب الرابع_AB_Omnitrans New Title VI Complaint Form _v2).pdf
تحديث وثيقة إجراءات تقديم الشكاوى المتعلقة بالباب السادس – يونيو 2017 – اللغة العربية.pdf
Disability ID Application – طلب معرف الإعاقة
Senior ID Application – طلب معرف أقدم
Senior/Disability ID Renewal/Replacement Form – تجديد/استمارة استبدال بطاقة هوية كبار/الإعاقة

Khmer

របៀបក្នុងការ_ជិះ_រថយន្ដក្រុង.pdf
ADA application and instructions_ភាសាខ្មែរ..pdf
ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនីតិវិធីបណ្តឹងតវ៉ានៃកម្មវិធី Title VI ខែមិថុនា_2017_KH.pdf
សំណុំបែបបទបណ្តឹងកម្មវិធី Title VI _KHM_OmnitransTitle VI Complaint Form_v2_KH.pdf
Disability ID Application – ពាក្យសុំអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជនពិការ
Senior ID Application – ពាក្យសុំអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាន់ខ្ពស់
Senior/Disability ID Replacement/Renewal Form – បែបបទបន្ត / ការជំនួសលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណចាស់ / ពិការភាព

Translate »