DEIB & Title VI

Omnitrans prohibits discrimination on the basis of race, color, and national origin. Learn more about Title VI policies here.

Diversity, Equity, Inclusion, and Belonging (DEIB)

If you are interested in learning more about DEIB, please visit, https://omnitrans.org/deib/

Title VI

Title VI

In accordance with Title VI Civil Rights Act of 1964, Omnitrans prohibits discrimination on the basis of race, color, and national origin in programs and activities receiving federal financial assistance. For more information about Omnitrans’ Title VI program, and complaint procedure or to notify Omnitrans of any perceived violation of the act, please contact Omnitrans Information at (800) 966-6428; Omnitrans Title VI, 1700 W. 5th St. San Bernardino, CA 92411.

Título VI

De acuerdo con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, Omnitrans prohíbe la discriminación por motivos de raza, color y origen nacional en programas y actividades que reciben asistencia financiera federal. Para más información sobre el programa de Título VI de Omnitrans, procedimiento de queja o para notificar a Omnitrans de cualquier violación percibida de la ley, por favor comuníquese con Omnitrans al (800) 966-6428; por correo a Omnitrans Título VI, 1700 W. 5th St. San Bernardino, CA 92411 o visite www.omnitrans.org/about/TitleVI.

中文 (Chinese)

根据1964年《民权法》第六条,Omnitrans禁止接受联邦财政援助之项目和活动中的基于种族、肤色和国籍的歧视。有关Omnitrans《民权法》第六条之计划的更多信息、投诉程序,或欲知如何向Omnitrans报告任何违反法案之行为,请联系Omnitrans信息,电话:(800)966-6428;Omnitrans《民权法》第六条,1700 W.5th St. San Bernardino,CA 92411,或访问www.omnitrans.org/about/TitleVI

한국어 (Korean)

타이틀 VI 시민권 1964에 따르면, Omnitrans에서는 연방 보조금을 받는 프로그램 및 활동에서 인종, 색깔 및 국적에 기반한 차별을 금지합니다. Omnitrans의 타이틀 VI 프로그램, 불만 절차에 대한 더 많은 정보를 원하시거나 법 위반에 대해 Omnitrans에 통지를 하길 원하시면, Omnitrans 정보에 (800) 966-6428로 또는 Omnitrans Title VI, 1700 W. 5th St. San Bernardino, CA 92411로 연락을 주시거나 www.omnitrans.org/about/TitleVI를 방문해 주십시오.

Tiếng Việt (Vietnamese)

Theo Đạo Luật Dân Quyền Tiêu Đề VI năm 1964, Omnitrans cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da và nguồn gốc quốc gia trong các chương trình và hoạt động nhận hỗ trợ tài chính của liên bang. Để biết thêm thông tin về chương trình Tiêu Đề VI của Omnitrans, thủ tục khiếu nại hoặc thông báo cho Omnitrans về bất kỳ hành vi vi phạm nào được nhận biết, vui lòng liên hệ với Văn Phòng Thông Tin Omnitrans theo số (800) 966-6428; Omnitrans Tiêu Đề VI, 1700 W. 5 St. San Bernardino, CA 92411 hoặc truy cập www.omnitrans.org/about/TitleVI.

Tagalog

Alinsunod sa Title VI Civil Rights Act of 1994, ipinagbabawal ng Omnitrans and diskriminasyon batay sa lahi, kulay, at bansang pinagmulan sa mga programa at aktibidad ng pagtanggap ng tulong pinansyal ng pederal. Para sa higit na impormasyon tungkol sa programang Title VI ng Omnitrans, sa paraan ng pagteklamo o para masabihan ang Omnitrans ng anumang nahalatang paglabag sa batas, mangyaring kontakin ang Omnitrans Information sa (800) 966-6428; Omnitrans Title VI, 1700 W. 5th St. San Bernardino, CA 92411 or visit www.omnitrans.org/about/TitleVI.

العربية (Arabic)

وفقا للباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964، تحظر أومنيترانس التمييز على أساس العرق واللون والأصل الوطني في البرامج والأنشطة التي تتلقى دعما ماليا فيدراليا. للحصول على مزيد من المعلومات حول برنامج الباب السادس لأومنيترانس، أو إجراءات تقديم الشكاوى أو لإخطار أومنيترانس بأي انتهاك يتم رصده للقانون، يرجى الاتصال بمعلومات أومنيترانس على رقم (800) 966-6428؛ الباب السادس لأومنيترانس، 1700W، الشارع الخامس سان برناردينو، كاليفورنيا 92411 أو قم بزيارة الموقع الإلكتروني www.omnitrans.org/about/TitleVI.

Khmer

ដោយយោងតាមច្បាប់ស្តីពីសិទិ្ធពលរដ្ឋស៊ីវិលឆ្នាំ 1964 (Title VI Civil Rights Act of 1964), កម្មវិធី Omnitrans ហាមប្រាមការរើសអើងដោយផ្អែកលើពូជសាសន៍ ពណ៌សម្បុរ និងប្រភពដើមជនជាតិនៅក្នុងកម្មវិធីនិងសកម្មភាពនានាដែលទទួលបានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហព័ន្ធ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីកម្មវិធី Omnitrans’ Title VI នីតិវិធីបណ្តឹង ឬដើម្បីជូនដំណឹងអំពីកម្មវិធី Omnitrans នៃការរំលោភបំពានលើច្បាប់ដែលបានពិនិត្យមើលឃើញណាមួយ សូមទាក់ទងមកផ្នែកព័ត៌មានកម្មវិធី Omnitrans តាមលេខ (800) 966-6428 ដែលមានអាសយដ្ឋាន Omnitrans Title VI, 1700 W. 5th St. San Bernardino, CA 92411 ឬចូលទៅវិបសាយ www.omnitrans.org/about/TitleVI

Click for chat
Translate »